Cloud computing: Co ty pojmy znamenají?

( 23 hlasy )


thumb_pojmyCloud computing je v centru pozornosti mnoha pragmatických organizací, kterým vadí stále vyšší složitost a nepružnost jejich IT prostředí a rostoucí náklady na jeho provoz. Cloud computing je pro ně atraktivní, protože přináší příslib podstatně jednoduššího a efektivnějšího nasazení i správy IT. EMC je v čele pelotonu dodavatelů, kteří zákazníkům pomáhají naplnit potenciál cloud computingu. Naším cílem je dovést zákazníky tou nejbezpečnější cestou až k realizaci koncepce „private cloud“.
Právě tak, jako meteorologická oblačnost mívá nejrůznější tvary a druhy – kupovitá, slohová, řasnatá atd. – totéž platí i o různých IT cloudech. Navíc v souvislosti s technologií cloud computing vznikla podobně komplikovaná (a místy až matoucí) terminologie. V čem kupříkladu spočívá rozdíl mezi privátním cloudem, veřejným cloudem a komunitním cloudem?


Gary Breder, ředitel oddělení globálního marketingu EMC, se rozhodl tuto terminologii trochu osvětlit, a sestavil proto slovníček nejčastějších termínů. Poslední dva roky se na prostředí cloud specializuje, ale přesto podotýká, že tyto definice a rozdíly nejsou ještě zcela ustálené. Zatímco si cloud computing postupně osvojují další a další organizace, dodavatelé IT rozšiřují svou nabídku souvisejících produktů, mění se modely vývoje pro prostředí cloud a pokračují i změny v názvosloví samotném. Prozatím by vám však tento slovníček mohl objasnit základní pojmy v koncepci, která představuje nejnovější a dost možná nejrozsáhlejší masovou změnu v celé historii vývoje informačních technologií.

Cloud computing

Metoda přístupu k využití výpočetní techniky, která je založena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich využívání formou služby. Existují nejrůznější modely služeb a možnosti jejich poskytování, ale všem typům cloud computingu je společná schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky, samoobslužně a prostřednictvím přístupu z rozsáhlé sítě a také schopnost měřit spotřebované služby v rámci sdíleného fondu prostředků. 

Privátní cloud / Private cloud

Prostředí pro cloud computing, které si soukromé organizace vytvářejí pro vlastní interní využití. Prostředky, které daná organizace vlastní či přímo kontroluje, jsou konsolidovány a seskupeny jako federované prostředky. Ty jsou pak zpětně formou služby poskytovány uživatelům v rámci organizace.

Veřejný cloud / Public cloud

Cloud computing, který poskytovatel nabízí z vlastních sdílených prostředků jako službu zákazníkům z řad veřejnosti. Podobá se outsourcingu, ale musí splňovat všechny charakteristiky cloud computingu: schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky a samoobslužně, síťový přístup a také měřitelnost spotřebované služby v rámci sdíleného fondu prostředků. Záleží jen na rozhodnutí daného poskytovatele, které prostředky zpřístupní kterému zákazníkovi, a proto může být služba zabezpečená i nezabezpečená a prostředky mohou, ale nemusí být federovány s jinými (privátními) prostředky.

Komunitní cloud / Community cloud

Prostředí pro cloud computing, které vzniká sdružením prostředků vlastněných určitou skupinou členů (tzv. komunitou) a poskytuje tyto prostředky zpět formou služby stejné skupině členů.

Hybridní cloud / Hybrid cloud

Prostředí pro cloud computing, které je vytvořeno federací a sdružením prostředků z privátního cloudu určité organizace s prostředky od jiného poskytovatele. Vzhledem k tomu, že před poskytnutím výpočetní služby organizaci dochází k federování a sdružení prostředků, vystupuje hybridní cloud vůči uživatelům, vlastníkům aplikací a organizačním jednotkám přesně stejně jako privátní cloud.

Virtuální privátní cloud / Virtual private cloud

Nestandardní termín používaný některými dodavateli, avšak nikoli normalizačními institucemi, jako je NIST (National Institute of Standards and Technology, Národní normalizační a technologický institut v USA). Označuje hybridní cloud, jenž vystupuje vůči uživatelům, vlastníkům aplikací a organizačním jednotkám stejně jako privátní cloud. Základní podmínkou propojení a sdružení prostředků i jejich zpětné distribuce je federace, která právě umožňuje, že se prostředek uživatelům, vlastníkům aplikací a organizačním jednotkám jeví jako privátní cloud.

Infrastruktura cloudu / Cloud infrastructure

Infrastruktura nezbytná k poskytování (obvykle transparentnímu) služeb cloudu uživatelům. Jejími součástmi jsou funkce pro virtualizaci a federaci prostředků, standardizaci a automatizaci provozních operací, přístup uživatelů k výpočetní službě a možnost zvolit si kvalitu i kvantitu spotřebované služby, a v neposlední řadě způsob měření a vyúčtování poskytnutých služeb.

Služby cloudu / Cloud services

1. Infrastrukturní služby poskytované v prostředí pro cloud computing, které zajišťují splnění požadavků ustanovených v dohodě o úrovni poskytovaných služeb (např. výkon, dostupnost, uchování dat, zabezpečení, kapacita)
2. Služby, které umožňují funkčnost prostředí pro cloud computing (např. speciální účtovací software, který zajišťuje, aby v cloudových výpočetních prostředích různé velikosti a s různou úrovní poskytovaných služeb bylo možné vyúčtovat poskytnuté služby)
3. Konzultační služby, které pomáhají organizacím při transformaci a přechodu na cloud computing
4. Aplikační služby poskytované v prostředí pro cloud computing, které nabízejí vývojářům aplikací standardizované aplikační funkce (např. rutiny pro ověřování, vyhledávání, zavádění politik nebo procesy podle metodiky ITIL)

Cloudové úložiště / Cloud storage

Úložná kapacita a/nebo služby úložiště (výkon, dostupnost, uchování a vyhledatelnost dat, zabezpečení apod.), které jsou poskytovány jako služba splňující charakteristiky cloud computingu (sdružená, elastická a měřitelná služba na vyžádání se síťovým přístupem). Může, ale nemusí nabízet možnost federace se stávajícími prostředky úložiště.

Multi-tenancy

Výpočetní prostředí, které je sdíleno více skupinami či uživateli (tzv. nájemníky), avšak zajišťuje jejich vzájemné oddělení a izolaci, aby si uživatelé nebyli vědomi ostatních nájemníků a neměli přístup k jejich informacím a prostředkům.

Samospráva nájemníků / Tenants in control

Možnost každého uživatele v prostředí multi-tenancy přímo měnit výpočetní charakteristiky a úroveň poskytovaných služeb ve svém vlastním prostředí (v některých případech jsou omezeni předem stanoveným rozmezím), a to bez zásahu centrálního správce IT. Taková přímá samospráva však neznamená neomezenou kontrolu – omezení mohou spočívat například v cenových podmínkách nebo v opatřeních typu schvalovací kroky či maximální a minimální přípustné nastavení úrovně poskytovaných služeb.

Federace / Federation

Propojení několika samostatných prostředků takovým způsobem, že vystupují jako jediný větší prostředek nebo je s nimi možné interagovat jako s jediným prostředkem. Takovýto větší prostředek umožňuje vytvořit a distribuovat uživatelům neboli nájemníkům jako službu balíčky, které se navzájem liší kvantitou nebo kvalitou obsaženého prostředku.

Software jako služba / Software-as-a-service

Softwarová aplikace, kterou lze použít pouze prostřednictvím přístupu k danému softwaru a jeho předdefinovanému výpočetnímu prostředí ze sítě, a nikoli stažením softwaru a jeho instalací do místního počítače či výpočetního prostředí. Každý uživatel je nájemníkem ve sdíleném prostředí poskytovatele, které má charakteristiku multi-tenancy. Uživatel však obvykle nemívá mnoho možností volit poskytované služby a jejich úroveň.

Platforma jako služba / Platform-as-a-service

Sdílené výpočetní prostředí jiného poskytovatele, ke kterému může uživatel získat vzdálený přístup za účelem vývoje a spouštění softwarové aplikace (nebo úprav softwaru nabízeného jako služba). Každý uživatel je nájemníkem ve sdíleném prostředí poskytovatele, které má charakteristiku multi-tenancy. Přímo z definice plyne, že každý uživatel může vytvářet libovolné funkce a aplikační služby. Nebývá však obvyklé, aby samotné výpočetní prostředí nabízelo uživateli významné možnosti volit úroveň poskytovaných infrastrukturních služeb.

Infrastruktura jako služba / Infrastructure-as-a-service

Úplná IT infrastruktura, která je formou služby nabízena uživatelům, vlastníkům aplikací, organizačním jednotkám apod. Každý z uživatelů neboli nájemníků má přístup k části konsolidovaného fondu federovaných prostředků, z nichž si může podle potřeby kdykoli a jakkoli vytvořit vlastní výpočetní infrastrukturu. Konsolidovaný fond prostředků je navržen tak, aby zajišťoval sdílené výpočetní prostředí s charakteristikou multi-tenancy a aby každý nájemník mohl rozhodovat o typu a vlastnostech požadované infrastrukturní služby. Takovéto sdílené prostředí typu multi-tenancy může zcela vlastnit a řídit daná organizace (tj. private cloud), nebo může jít o propojení a federaci firemních prostředků s doplňujícími externími prostředky (tj. hybridní cloud), anebo může být zcela poskytováno jinou organizací (tj. veřejný cloud).

Samospráva na vyžádání / On-demand self-service

Výpočetní prostředí, ke kterému přistupují a které využívají uživatelé podle potřeby, a přitom není poskytováno ani řízeno centralizovanou správou infrastruktury. Samospráva na vyžádání však neznamená neomezenou kontrolu – omezení mohou spočívat například v cenových podmínkách nebo v opatřeních typu schvalovací kroky či maximální a minimální přípustné nastavení úrovně poskytovaných služeb.

Přístup z rozsáhlé sítě / Broad network access

Výpočetní prostředí, ke kterému lze získat přístup ze sítě, jako je Internet nebo extranet.

Fond prostředků / Resource pooling

Seskupení většího množství prostředků takovým způsobem, aby je bylo možno sdílet a distribuovat v požadované kvantitě a kvalitě.

Rychlá elasticita / Rapid elasticity

Schopnost rychle a snadno vytvářet, zvyšovat, přidávat, snižovat nebo eliminovat využití prostředků. Požadované prostředky pocházejí ze sdíleného fondu prostředků, a jakmile přestanou být potřebné, jsou do fondu prostředků vráceny.

Měřitelná služba / Measured service

Umožňuje účtování, tj. sledování, o kvantitě a kvalitě využitých („spotřebovaných“) výpočetních prostředků a služeb. Kvantitou prostředků rozumíme mimo jiné výpočetní výkon serverů, přenosovou kapacitu sítě, kapacitu úložiště apod. Kvalita služeb zahrnuje mimo jiné různé stupně neboli úrovně výkonu, dostupnosti, ochrany, uchování dat, rychlosti vyhledávání nebo zabezpečení.

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase