Na interní cloud nejste připraveni

( 19 hlasy )

internicloudAle můžete být: zde je návod, jak na to

Shrnutí

Cloud computing  - standardizovaný, samoobslužný model s nasazením „platby za využití“ nabízí firmám rychlý přístup k výkoným a flexibilnějším IT kapacitám v cenových hladinách, kterých s tradičním IT nelze dosáhnout. Přestože si už dnes mnoho firem užívá výhod veřejných cloud služeb, naprostá většina profesionálů v oblasti firemní infrastruktury a operací (I&O) považuje cloud infrastrukturu, software a služby stojící mimo firewall  za příliš málo vyspělé a spolehlivé na to, aby v jejich firmách mohly být zavedeny. Jejich odpověď zní: „Přivedu tyto technologie „domů“ a uchýlím se k privátnímu řešení – internímu cloudu.“ Technologie cloud ale nejsou „věci“, znamenají odpověď na otázku „jak“, a většině firemních I&O oddělení chybí zkušenosti i vyspělost potřebné k řízení těchto prostředí. Aby byli na přijetí cloudu připraveni, musejí se nejprve vypořádat s otázkami standardizace operací, automatizace a virtualizace. Proces je sice možné urychlit přijetím cloudu s hotovými řešeními „na klíč“ určenými pro zcela nová prostředí, ale většině firem bude zprovoznění interního cloudu trvat celé roky.

Pro I&O je cloud přitažlivý, stále však postrádají základní porozumění toho, jak vlastně funguje

Argumenty proti přitažlivosti cloud computingu se hledají jen těžko. Schopnost samoobslužného zavedení výpočetních a skladovacích kapacit během několika minut při tak nízkých nákladech jako je $0.03 za hodinu lze jen těžko překonat. Možnost škálovat kapacitu aplikací dle potřeby, při nákladech odpovídajících jejich skutečné spotřebě, se pro mnohé manažery datových center stala Svatým grálem. Fakt, že je v dnešní době tato výhoda k dispozici,  je stejně radostný jako popuzující.
Proč? Protože výhod cloud computingu si můžete užít pouze pokud: 1) máte tu správnou aplikaci 2) víte, jak řídit škálování 3) a jste ochotni spokojit se se zabezpečením, které vám nabízí váš cloud poskytovatel (případně jej doplnit). Pro většinu profesionálů z oblasti I&O jsou toto kompromisy, které přitažlivost cloud computingu rychle snižují – obzvláště co se týče otázek ohledně bezpečnosti. I když je jistě možné naučit se, jak zabezpečit zprovoznění veřejného cloudu – a Forrester velmi podporuje snahu tomuto tématu porozumět – většina I&O profesionálů by i tak raději upřednostnila udržet aplikace pod vlastní ochranou.

Jak s tím ale začít?

Je dobré vědět, co je a co není cloud computing


Není možné se zkrátka obrátit na vaše dodavatele či partnery ve snaze rozluštit DNA cloud computingu. Všichni z nich totiž definují cloud tak, jako kdyby právě jejich stávající řešení odpovídalo potřebám dnešního trhu - ať už tomu tak skutečně je nebo ne. Termínem „cloud“ se nedbale pohazuje sem a tam, a mnozí poskytovatelé jej používají jako pseudonym, s nímž se snaží přitáhnout větší pozornost ke svým produktům. Forrester definuje cloud computing jako:

„standardizovanou IT kapacitu (služby, software, nebo infrastrukturu) dodávanou samoobslužným způsobem systémem „platby za využití“.

Pojďme si nyní tuto definici rozebrat do detailu, a lépe tak porozumět jejímu významu pro I&O, abyste si cloud mohli vybudovat a provozovat sami.

 • „Standardizovaná kapacita“ znamená konzistentní, mnohonásobně opakovatelnou dodávku služeb. Služba cloud je snadno využitelná služba, aplikace, softwarová komponenta nebo prvek infrastruktury, který je doručen pokaždé tím samým způsobem. Není upravovaný nebo nastavovaný jednotlivě pro každého klienta – tím by se narušila ekonomičnost jeho modelu. Spotřebitel si může vybrat z několika možností drobných úprav základní služby, ale ve finále je dodávaná kapacita opakována s úzkostlivou důsledností. To je základním předpokladem pro to, aby byl cloud computing schopen masové škálovatelnosti a dával ekonomický smysl.

 • Platba za využití znamená placení za zdroje pouze v případě jejich použití. Druhý klíčový princip obchodního modelu cloud computingu je, že platíte pouze za služby, které jste skutečně využili, bez ohledu na počet investičních celků, které hodláte pro tyto služby vyhradit. Téměř všechny cloud služby využívají tento model, aby nabídly flexibilní náklady v závislosti na měnící se spotřebě. Zatímco většina nákladů je nastavená tak, aby narůstaly se zvyšující se spotřebou, některá řešení jako třeba Infrastructure-as-a-service (IaaS) se snižující se spotřebou v nákladech klesají.

 • „Samoobslužná“ znamená vysoce automatizovaná. Třetím zásadním rozdílem je způsob, jakým jsou tato řešení zajišťována. Je snadné zřídit webovou stránku, přes kterou si zákazníci od vás mohou služby vyžádat. Nicméně takto cloud computing nefunguje. U cloudu je nutné, aby služby byly poskytnuty na požádání – obvykle od 5 do 15 minut. To znamená, že pro poskytování cloud služeb musíte zautomatizovat poskytování operací, aby fungovaly s přesností hodinového strojku, a řídily se vysoce standardizovanými postupy tak, aby jejich zavádění bylo předvídatelné a nákladově efektivní. Řízení zdrojů musí být sofistikovanější a více automatizované, aby se poskytování služeb nezbrzdilo nebo nepozastavilo při uvolňování kapacit pro zpracování dalších pracovních úkonů.

Prostě mi nějaký ten privátní cloud dejte! Nemůže to přeci být tak těžké!

Je dost pravděpodobné, že byste i vaší firmě rádi poskytli výhody cloudu – s úpravami pro vaše konkrétní obchodní prostředí. Už jste zainvestovali dost peněz do virtualizace serverů, u několika věcí už využíváte automatizační nástroje, jako je živá migrace, a rozhodně se již snažíte o standardizaci. Zdá se to být velmi prosté – rychlejší doba uvedení na trh, plně virtualizované prostředí, flexibilní účtování nákladů v případě potřeby, a to vše v rámci vašeho firemního zabezpečení. Co by se na tomhle mohlo nelíbit? 

Tvrdá realita: na interní cloud zkrátka ještě nejste připraveni

Smutnou pravdou je, že mezi opravdovým cloud computingem a připraveností většiny dnešních I&O oddělení zeje obrovská propast. A podle průzkumů společnosti Forrester, jejichž výsledky se shodují s rozhovory u zákazníků a průzkumovými analýzami, pouhých 5% IT firem má dostatečné zkušenosti. Být připraven na cloud znamená vyspělost v několika oblastech. Na cloud jste připraveni, pokud:


 • Jste standardizovali většinu často opakovaných provozních postupů. To znamená, že jste standardizovali nejenom rozmístění a konfiguraci virtuální infrastruktury, ale také řízení kapacit, instalaci patchů, image management, a řízení životního cyklu virtuálních strojů ve vašem prostředí. K provozování cloudu potřebujete, aby všechny tyto běžné úkony byly mnohonásobně opakovatelné procesy, aby změny byly řízeny konzistentně a aby bylo prostředí monitorováno a řízeno tak, že budou téměř úplně eliminovány lidská pochybení a jiné neefektivní činnosti.

 • Máte plně zautomatizované nasazení a správu. Pokud jsou vaše operace standardizované, můžete snadno svěřit většinu běžných úkonů ve vašem prostředí automatizačním nástrojům. Čím více automatizované je vaše řízení, tím lépe budete schopni předvídat chování vašeho systému i jeho náklady. Automatizace je také klíčová pro umožnění rychlého nasazení.

 • Nabízíte uživatelům samoobslužný přístup. Pokud je vaše prostředí plně automatizováno, nepodstupujete žádné riziko tím, že umožníte vývojářům, aby se ve vašem prostředí volně pohybovali. Samoobslužnost neznamená chaos; kterýkoliv dobrý portál s cloud službami by se měl řídit konzistentím wokrflow, což zajistí, že žadatel: 1) má práva a souhlas s nasazením 2) podstupuje konzistentní kroky při výběru zdrojů, které mají být nasazeny a 3) souhlasí s podmínkami využívání daného prostředí. Takové workflow může zahrnovat souhlas managementu nebo architektů před spuštěním automatického nasazení. Ale I&O by nemělo používat čas nutný pro schvalovací procesy k zastírání rychlosti a výkonnosti skutečného zavedení.

 • Vaše firemní oddělení jsou připravena sdílet stejnou infrastrukturu. Hlavním principem ekonomiky cloud computingu je sdílení – ekonomické výhody cloudu bez něj zkrátka nefungují. Aby řešení cloud dávalo ekonomický smysl, musí mít období vysokého využití; v opačném případě by zdroje zůstávaly po dlouhou dobu nečinné, což by úplně zničilo návratnost investic. Právě toto jsme se po celé roky snažili vyřešit pomocí konsolidace IT. Pokud se to ve vašem prostředí zdá nereálné, budete muset mít pro každé vaše firemní oddělení dostatek zákazníků, aby se vám vyplatilo zřizovat pro ně vlastní cloud. Jinak totiž interní cloud nepřinese vaší organizaci téměř žádné výhody.

Virtualizace je dlážděná cesta ke cloudu

Virtualizovat vaše servery nějakou dobu trvalo, a nejinak tomu bude i s interním cloud computingem. Od doby, kdy se virtualizace objevila poprvé, uplynulo více než 10 let, ale hlavním proudem se stala teprve nedávno – nyní ji ve svém prostředí x86 používá více než 60% firem. Tím to ale ještě nekončí. V srpnu 2009 uváděly firmy, že méně než polovina jejich x86 serverů je virtualizována a že do konce roku 2010 v průměru zvirtualizují 65% svých x86 serverů. To znamená, že většina společností se stále učí, jak efektivně fungovat ve virtuálním prostředí. Před tím, než se pokusíte zavést privátní cloud, musíte dostat efektivitu virtualizace na úplně jinou úroveň. Abyste toho dosáhli, měli byste nejprve určit, jak vyspělé jsou vaše virtualizační operace podstoupením Forresterova hodnocení virtualizační vyspělosti. Doporučujeme, aby firmy před tím, než začnou budovat nebo zřizovat interní cloud, byly alespoň na 3. úrovni, značící dostatečnou virtualizační vyspělost (viz. Graf č.1).

Graf č.1 - Existují čtyři fáze virtualizační vyspělosti

Fáze 1. Aklimatizace
• Zvyknutí si na virtualizaci jako na koncept a nástroj
• Zavedení pro testování/vývoj
• Zavedení v odděleních, která nejsou pro firmu klíčová
• Částečné zavedení ve výrobě – ale takticky
• Žádná změna provozních procesů
• Limitované zavádění virtualizačních nástrojů

Fáze 2. Strategická konsolidace
• Komfortní s konceptem, používáním, vyspělostí, stabilitou
• Myšlenkový posun od serverů k virtuálním strojům
• Rozšíření nasazení do dalších výrobních oblastí
• Začátek nasazení pro oddělení, která jsou pro firmu klíčová
• Bolestivý přechod od rozpínajících se serverů k řízení
životního cyklu virtuálního serveru
• Experimenty s „živou“ migrací a nástroji správy zdrojů

Fáze 3. Zlepšování procesů
• Využívání „živé“ migrace, začíná důvěřovat nástrojům správy    
zdrojů
• Může se zvýšit míra využití?
• Nasazení do oblastí, které jsou pro firmu klíčové
• Začína rozlišovat aplikace na prioritní a neprioritní
• Vývoj nových provozních schopností
• Další vylepšování procesů

Fáze 4. Sdružování zdrojů a automatizace
• Důvěra v nástroje správy zdrojů
• Zavádění provozních postupů pro automatizaci
• Občasné nasazení pro strategicky klíčová oddělení
• Sdružování zdrojů a vývoj interních cloudů
• Účtování nákladů/sledování využití
• Zaměření na SLA a QoSVětšina podnikových virtuálních prostředí není připravena na ekonomické výhody cloudu

Pokud se nachází vaše organizace, stejně jako téměř polovina všech ostatních, ve fázi strategické konsolidace, čeká vás několik kroků, než začnete serverové virtuální prostředí provozovat jako zásobník zdrojů a dosáhnete silných ekonomických efektů. Jistě, již dnes je ekonomicky mnohem výhodnější, než když jste měli pro každou aplikaci fyzický stroj, ale cesta ke cloud computingu předpokládá, že si osvojíte několik best practices. Ty nejběžnější uvádíme zde:

 • Vypořádání se s přebujením virtuálních strojů. Strategická konsolidační fáze virtuální vyspělosti se často nazývá fází „hrdinskou“, protože právě v tomto období firma dosahuje obrovské úspory nákladů. Konsolidací pracovních úkonů s pomocí virtualizace můžete firmě ušetřit velké množství peněz na snižování či úplném rušení investičních nákladů. Můžete dokonce urychlit dobu k uvedení na trh, protože je velmi snadné zavést nové VM („Virtual Machines“) v pouhých několika minutách. Kde se ale virtuální prostředí a cloud rozcházejí je v oblasti řízení životního cyklu všech VM. Většině IT firem chybí konzistentní procedury pro zavádění, používání, vlastnictví a vývoj s tím, jak se pro každého nového uživatele stavějí a zavádějí patche, klony, a nové VM.  Výsledkem je to, většina administrátorů virtuálních prostředí se tímto problémem nezabývá do doby, než jim začne docházet kapacita virtuálních zdrojů.  Cloud se musí nepřetržité čistit, aby se zamezilo přebujení a aby bylo možné dosáhnout ekonomických úspor.

 • Zavedení standardizace za účelem zefektivnění řízení. Jako profesionál IT operací jen těžko říkáte firmě „ne“ a zápasíte s hledáním rovnováhy mezi jejími požadavky a schopnostmi IT oddělení, zatímco se snažíte dodržovat nastavené limity rozpočtových a dalších zdrojů. Cloudy nemohou dosáhnout svých ekonomických cílů, aniž by tuto rovnováhu netlačily více směrem k potřebám IT. To znamená, že stejně jako veřejný cloud má omezení co do počtu konfigurací, které lze nasadit, stejně tak by to měl dělat i váš privátní cloud. K zajištění vysoce efektivních operací musíte prosadit nasazení vycházející pouze z vašich VM šablon, poskytovat pouze malý soubor VM konfigurací, a povolit pouze drobné síťové a skladovací variace.

 • Posunutí se od řízení VM k řízení zdrojů. Většina organizací nacházejících se v prvních třech fázích virtualizační vyspělosti řídí VM shodně, jako předtím řídila fyzické servery – jako jednotlivé stroje nebo pracovní úkony. Řízení interního cloudu vyžaduje myšlenkový posun od VM k rezevám, kdy se na svou virtuální infrastrukturu díváte jako na sdílený zdroj používaný k řízení mnohočetných pracovních úkonů. To vyžaduje jiný styl řízení. Začíná u změny v plánování kapacit, kde přecházíte od umísťování nových pracovních úkonů a zvětšování rezerv zdrojů až k řízení jejich celkového využití a obnovování jejich spotřeby.

 • Změna vaší rozmísťovací filozofie od cihel k Tetris. Většina VM administrátorů přistupuje k rozmísťování pracovních úkonů za pomoci lineárního myšlení podobnému tomu, jaké mají zedníci: Zavádí VM na dostupné stroje a datové zdroje, dokud se jejich objem nenaplní a další pracovní úkony již nemohou zvládnout. A následně přejdou k dalšímu hostitelskému serveru. Tento přístup dává smysl, dokud vám nedojde kapacita. Cloud administrátoři naopak plní své servery podobně jako ve hře Tetris, a snaží se vtěsnat do každého hostitelského stroje maximální počet VM, aby se zdrojové rezervy využívaly naplno a aby se nová zařízení spouštěla jen  pokud je to nezbytně nutné. Tento přístup udržuje rezevy tak malé, jak je to jen možné, a je tedy maximálně nákladově efektivní.

Tři způsoby jak se na cloud připravit

Přeměna vašich IT operací ve výkonnou organizaci ve 4. fázi, připravenou k řízení všech vašich x86 zařízení „cloud způsobem“ potrvá roky. Zjistili jsme, že průměrné firmě trvá 12 až 18 měsíců, než se dostane z fáze 1 do fáze 2, 18 až 48 měsíců než se dostane z fáze 2 do fáze 3, a tři až pět let, než se dostane z fáze 3. To je neradostné zjištění, když na vás vedení tlačí, abyste se na cloud přesunuli. Ale užívat si výhod cloudu lze i bez toho, aniž byste se na něj přesunuli kompletně. Do cloudu je nyní možné vstoupit i s menšími projekty a zaměřenými investicemi.

Využívejte Testování a Vývoj, Greenfield, a Partnery jako přímou cestu k internímu cloudu

Veřejný cloud se většinou využívá pro nové aplikace – a na tomto místě byste měli začít i vaši snahu o interní cloud. Začínat v tomto bodě znamená nejvyšší efektivitu pro vaše zákazníky, protože právě tyto typy projektů zpravidla usilují o rychlé uvedení na trh. Toho je možné dosáhnout třemi způsoby:

 • Přeměňte testování a vývoj na samoobslužné centrum. Všechny nové aplikace vstupují do vaší organizace na tomto místě, vezměte tedy soubor vašich laboratorních zdrojů, zvirtualizujte je a nabídněte je vašim vývojářům přes portál. Používejte role-based access control nástroje jako je Surgient, SOASTA Cloud Test, a VMware Lab Manager pro automatizaci a samoobslužné procesy. Udržujte sbírku VM šablon a naučte se řídit jejich životnost prosazováním jejich využití.

 • Zřiďte greenfield cloud („cloud na zelené louce“) pro prioritní nový projekt. Pokud je některé oddělení ochotné s vámi investovat do cloud computingu, domluvte se na spolupráci při zřízení zcela nového cloud prostředí určeného jenom pro něj. Použijte ho jako zkušební prostor, abyste se naučili, jak cloud prostředí řídit, a potom cloud rozšiřte tak, aby mohl podporovat i další projekty. Existuje celá řada cloud infrastruktur, které lze pro začátek konfigurovat a uvést do provozu. Ještě rychlejší cesta tímto směrem je investice do konvergentního řešení infrastruktury, které je předkonfigurováno tak, aby fungovalo jako prostředí cloud.

 • Vyberte si partnera, který vám zřídí hostovaný cloud. Další rychlý způsob, jak porozumět cloudu, je zadat interní cloud subdodavateli - poskytovateli IaaS cloudu. Ten pro vás může zprovoznit hostovaný cloud. Tato prostředí se podobají tradičnímu hostování s tím rozdílem, že infrastruktura cloudu je umístěna na pronajímaný zdroj a že poskytovatel řídí dané prostředí za vás – a pouze pro vás. Tato cloud prostředí jsou oddělena od veřejného Internetu i od prostředí hostitelova cloudu specifickými bezpečnostními parametry. Ujistěte se ale, že zvolíte partnera, který vás naučí, jak v takovém prostředí fungovat.

Připravte se na interní cloud před tím, než vás vývojáři úplně obejdou

Ekonomická stránka cloud computingu je příliš lákavá na to, abyste jen tak seděli stranou a čekali, až jako trend odezní. Je potřeba, abyste nyní začali do IaaS investovat, abyste se učili, jak ho nejlépe využít. Musíte se také smířit s tím, že vývojáři a obchodní partneři nečekají na to, až se toto všechno naučíte. Porovnání výsledků výzkumů provedených Forresterem u managerů vývojových aplikací a IT profesionálů, v nichž se tazatelé zabývali podobnými otázkami, naznačuje, že vývojáři obcházejí IT a umísťují aplikace na veřejné cloudy tempem pětkrát rychlejším, než se IT domnívá (viz graf 4). Buď začnete do znalosti cloudu investovat nyní nebo se připravte, že se na vás developeří nadobro budou dívat pouze ve zpětném zrcátku.

tabulka4

Čím dříve přijmete cloud, tím rychleji budete užívat jeho výhod

Úspěch interního cloudu se nedostaví jenom tím, že ho vybudujete. Budete muset své společnosti dokázat, že dokážete dodat mnohé z výhod, které jsou k vidění u veřejných cloudů. A také, že dokážete vyvážit potřeby „time to market“ s firemním zabezpečením a ekonomickými výhodami. Abyste toho dosáhli, Forrester doporučuje:

 • Začněte s pracovními procesy, které nejsou pro společnost klíčové a na nich dokázali, že to funguje. Získejte důvěru u těchto méně nápadných aplikací, kde můžete nastavit správná očekávání pro cloud prostředí, předvést model pro řízení cloudu, a zajistit, že vaše očekávání od cloudu se skutečně shodují s tím, co od něj vaše firma požaduje.

 • Zajistěte podporu vedení. Největší výzva, které IT oddělení čelí ohledně interních cloudů je, aby různá firemní oddělení sdílela zdrojové rezervy. Většina vývojářů tradičně měla k dispozici vlastní hardware, je proto touto zkušeností „rozmazlená“ a očekává to samé od vás. Ale ekonomika cloudu nefunguje, pokud má každý své vlastní silo a budete tedy potřebovat schválení od vedení, abyste mohli změnit tuto kulturu myšlení.

 • Porovnejte náklady a výnosy. K tomu, abyste přesvědčili vývojáře ke sdílení rezerv, jim budete muset dokázat, že ústupky, které se s tím pojí na druhé straně přinesou veliké výhody. „Time to market“ pro ně bude ta nejdůležitější, a pokud váš cloud nebude schopen opravdu velmi rychlého nasazení, nebude pro ně zajímavý. Poté, co prokážete výhody cloudu, zaměříte se na náklady: „Opravdu nám interní cloud šetří peníze?“ To budete muset prokázat na skutečných číslech. Znamená to porovnat cloud s celkovými tradičními IT náklady. Dále potom ukázat rozdíly v investicích a provozních nákladech vašeho interního cloudu s použitím metodiky „relativních provozních nákladů“.

 • Přijměte veřejný cloud hybridním způsobem. Veřejné cloudy by měly být součástí vaší strategie a měly by posilovat zhodnocení a ekonomickou návratnost vašich investic do privátního cloudu. Jejich hlavní hodnota tkví v tom, že váš interní cloud nikdy nebude dost velký na to, aby zabezpečil všechny potřeby vaší firmy. Testování škálovatelnosti, vysoce výkonné výpočetní aplikace, a vysoce nestálé webové aplikace potřebují v každém okamžiku kapacitu dostupnou na požádání, a postavit interní cloud za účelem vykrytí podobného zatížení ve špičce je nejrychlejší způsob, jak zničit návratnost investic do cloudu. Naplánujte si tedy provázání vašeho interního cloudu se zdrojem veřejného cloudu právě za tímto účelem.

Cloud dostane IT oddělení do hledáčku obchodních inovací


Zrození veřejných cloudů znamenalo varovný výstřel pro všechny korporátní oddělení IT operací. Vývojáře aplikací už omrzela omezení tradiční infrastruktury a jsou proto připraveni je netolerovat.  Trendy jako je „Agile Development“, rostoucí využití open source softwaru, a strategicky správné přidělování zdrojů nově definují způsoby, kterými se technologie a služby nakupují, sestavují, a vytvářejí.
Cloud computing je dalším krokem v evoluci řízení a provozu infrastruktury a je více v souladu s těmito vývojovými trendy než samotná virtualizace infrastruktury. Pokud se vydáte cestou cloudu, začnete si všímat toho, že posun ekonomického modelu, definované pracovní úkony a kapacitní jednotky mění tradiční vnímání vašeho datového centra. Přijměte tuto změnu a dejte prostor těm, kdo jsou ochotni vaši organizaci touto cestou vést. Poskytnou vaší firmě větší flexibilitu a udělají z IT téma do debaty o obchodních inovacích.  
My z IT oddělení často nechodíme daleko pro výmluvy, proč něco nejde udělat, a jsme až příliš nakloněni tomu, abychom na nové požadavky reagovali prosbou o větší rozpočet. Ale firmám se otevírají nové možnosti, při nichž se s námi nepočítá. A pokud se nedokážeme v očích vedení stát jednou z takových nových možností, zůstaneme stát stranou jako pouhé nákladové centrum. Interní cloud je šance, jak demonstrovat promyšlené vedení a přijmout změnu v obchodním modelu – ale pouze pokud tento model vybudujeme čistě za účelem vykrývání nových požadavků svých developerů, než ve snaze částečně vylepšit stávající IT. Touto otázkou se můžeme zabývat později.

Komentáře a dotazy  

 
0 #1 Otázkyxstok11 2010-09-21 08:19
Dobrý den,
mám několik otázek k tomuto tématu, bohužel se mi ale na stránkách cloud.cz nepodařilo najít kontaktní informace ani autora článku. Můžete mi prosím zaslat nějaký kontaktní email?

Děkuji!
 

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase