Přichází éra zettabajtů

( 11 hlasy )


Nejprve tu máme nové slovo do vašeho slovníčku: zettabajt zettabajtje jednotka odpovídající miliardě terabajtů. Zdá se to být nepředstavitelná velikost, výzkumná společnost IDC však v nedávné studii předpověděla, že do konce desetiletí bude náš digitální svět 44krát větší než dnes a do roku 2020 v něm tak bude třeba spravovat přibližně 35 zettabajtů virtuálních dat. Současné strategie IT sice stačí na správu dnešního digitálního prostředí, mnohé z postupů a řešení ale neobstojí při vyrovnávání s problémy, kterým bude čelit příští generace IT manažerů a ke kterým patří mimo jiné zálohování dat a jejich obnovení po havárii. Současná pravidla a řešení přestanou dostačovat dříve, než by se nám možná líbilo.
Aktuální trend ukazuje, že společnosti řeší narůstající nároky spojené se správou dat pomocí virtualizace úložišť. Je to krok správným směrem, ale pouhá konsolidace dat do rozšiřitelného virtuálního fondu úložišť nestačí. Organizace potřebují automatizovat veškeré aspekty správy související s ochranou dat – včetně zálohování, obnovení, replikace a snímkování. Jen tak mohou být plně připraveny na situaci, kdy bude nutné nasadit řešení pro obnovení dat v případě havárie.
Chcete-li se na tuto datovou explozi co nejlépe připravit, můžete podniknout několik kroků, které vám pomohou přizpůsobit stávající plány zálohování dat a jejich obnovení po havárii tak, aby vyhovovaly vašim budoucím potřebám a měli jste tak zaručen nepřetržitý přístup ke klíčovým datům. K takovým krokům patří:

1. Nasazení technologie CDP umožňuje změnit pravidla hry.

Zálohování a obnovení po havárii, což jsou aspekty rovnou měrou důležité pro přežití podniku, byly tradičně vnímány jako dvě samostatné, navzájem izolované oblasti IT, často zajišťované v různých odděleních. Technologie ochrany dat CDP (Continuous Data Protection) mění zavedená pravidla tradičního zálohování a obnovení po havárii tím, že tyto dvě oblasti propojuje. Zjednodušuje přitom celkový provoz díky tomu, že eliminuje překážky spojené s páskovými médii, a pomáhá organizacím vytěžit z investic vložených do úložišť co největší hodnotu. Základním přínosem skutečného řešení CDP je ochrana těch obchodních aplikací, jež zajišťují vytváření příjmů. CDP slibuje nepřetržitou dostupnost obchodních aplikací bez ohledu na selhání jakéhokoli typu.

2. Páskové zálohování je metodou minulosti.

S rostoucími objemy dat a vzrůstající závislostí podniků na dostupnosti dat a možnosti jejich rychlého obnovení se stále jasněji ukazují omezení páskových médií. A jak se nezadržitelně přibližuje éra, kdy se objemy dat budou měřit v zettabajtech, stává se z pásky historické médium. Zjevné začínají být příčiny nevyhnutelného vyhynutí pásek v dnešních datacentrech: obnovení z pásek je časově náročné a nepřesné. Může přesáhnout 24 hodin a obnovení všech aplikací do plného provozu může trvat dokonce ještě déle. To společnostem ztěžuje plnění cílů pro bod obnovení (recovery point objectives, RPO) a smluv SLA o úrovni služeb. To, že k obnovení z pásek je potřebná dlouhá doba, uznávají i hlavní dodavatelé zálohovacího softwaru, kteří do starších koncepcí zálohování na pásky integrují určitou možnost zálohování z disku na disk. Pokud se pásky ukládají mimo sídlo firmy, jak je častou praxí, může si jejich získání a následní obnovení dat vyžádat i několik dní. Ztráta tržeb a produktivity během tohoto období může být pro podnik zničující.

3. Vazba na jediného dodavatele je nevhodná. Vyhněte se jí.

Ve snaze urychlit obnovení dat volí některé organizace replikaci na vzdálené servery určené pro obnovení po havárii prostřednictvím zrcadlení disků založeného na polích nebo pomocí svazků snímků. Snímky polí vylepšují body obnovení díky tomu, že uchovávají častější změny dat mezi zálohováními. Avšak vzhledem k tomu, že většina diskových polí od různých dodavatelů není navzájem kompatibilní, vyžaduje tento typ replikace vyhrazenou homogenní infrastrukturu jak na primárním serveru, tak na serveru pro obnovení. To je podstatná nevýhoda. Vytváří se tak nákladná vazba na jediného dodavatele, a navíc replikace založená na diskových polích spotřebovává značnou šířku pásma.
Procesy obnovení při selhání mezi servery nadto mohou být velmi složité a náchylné k chybám. Tyto procesy bývají často nedostatečně naplánovány nebo otestovány. Z těchto důvodů je replikace obvykle omezena na aplikace a úložiště první vrstvy (tier-one), zatímco aplikace a úložiště v dalších vrstvách zůstávají bez ochrany a hrozí tak u nich ztráta nebo poškození důležitých dat. A konečně, integrita bodů obnovení založených na snímku pole je obvykle omezena na poslední kvalitní snímek, který může být starý i několik hodin. Slabá místa tohoto přístupu se s rostoucími nároky na ukládání dat dále zvýrazňují.

4. Zahoďte duplicitní data.

Ve své zprávě „The Digital Universe Decade“ (Desetiletí digitálního světa) uvedli analytici ze společnosti IDC, že „téměř 75 % našeho digitálního světa tvoří kopie – jinými slovy, jen 25 % dat je jedinečných“. Zčásti je tato duplicita nutná z regulačních a právních důvodů, většinou však jde jednoznačně o plýtvání, kterému se lze vyhnout díky zálohovacím řešením s možností deduplikace. Deduplikace dat řeší potíže spojené s tradičními zálohovacími metodami a optimalizuje využití kapacity v pozadí zálohovacích aplikací tak, aby se rozšířilo uchovávání dat online.

5. Zkombinujte místní a vzdálenou ochranu.

S uceleným přístupem k procesům zálohování a obnovení po havárii získáte záruky splnění cílů spojených s dobou potřebnou k obnovení (recovery time objective, RTO) a bodem obnovení (RPO). Platforma pro konsolidaci služeb spojených s ochranou dat vám nabídne flexibilitu pro uplatnění nejvhodnějších způsobů ochrany podle typu dat, aplikace, systému nebo dokonce datacentra. Volba konkrétního mechanismu, ať už jde o snímky podle aplikací, synchronní zrcadlení replikace nebo tvorbu datových deníků (data journaling), vždy závisí na hodnotě dat a na požadavcích na jejich dostupnost.
Technologie, kterých se dnes využívá k urychlení obnovení dat a snížení prostojů – především CDP a deduplikace – se stanou základem budoucích strategií, jak překlenout rozšiřující se propast mezi datovými nároky a dostupností úložišť. Podniky, které tyto technologie nasadí dnes, získají hmatatelné výhody a budou mnohem lépe připraveny zúročit budoucí příležitosti než ty podniky, které lpí na stávajících nevyhovujících řešeních, jež se v následujícím desetiletí nevyhnutelně promění v zátěž.

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase